Technický dozor investora

Nabízíme investorům z veřejného i soukromého sektoru zajištění odborného dohledu nad provedením stavebních prací a dodávek.

 

Prováděné činnosti :

 • vypracování podkladů pro uzavření smlouvy o dílo
 • zajištění předání staveniště zhotoviteli
 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
 • projednání změny projektové dokumntace
 • kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
 • kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryté, nebo se stanou nepřístupnými
 • spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace
 • uplatnění připomínek, směřujících ke zvýšení hospodárnosti budoucího provozu dokončené stavby
 • kontrola, zda jsou prováděny předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a vyžádání potřebných dokladů
 • sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • organizace kontrolních dnů na stavbě
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby
 • kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání a jejich odstranění v dohodnutých termínech